Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Leuk dat je onze site bezoekt. Geef hier aan welke cookies we mogen plaatsen. De noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens. De overige cookies helpen ons de site en je bezoekerservaring te verbeteren. Ook helpen ze ons om onze producten beter bij je onder de aandacht te brengen. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief alle voordelen? Vink dan alle vakjes aan!

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene- en leveringsvoorwaarden van www.bonflowers.nl

Bon Flowers verzorgt de verzending van bloemen en planten en aanverwante bloemschikartikelen en
geschenkartikelen. Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Thuisbloemist
van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website.
Op verzoek verzendt Thuisbloemist u kosteloos een schriftelijk exemplaar. Dit verzoek kunt u per
e-mail (klantenservice@thuisbloemist.nl) bij ons indienen of via ons contact formulier op de website
www.thuisbloemist.nl.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op
afstand aangaat met de ondernemer;
Ondernemer: Thuisbloemist
Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;
Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Begunstigde of ook wel geadresseerde: Degene waarvoor de bestelling bestemd is, dit kan zijn de consument
die zelf besteld heeft voor levering op het eigen adres, of een andere persoon (geadresseerde) waarvoor een consument
besteld heeft, voor bezorging op het adres van deze persoon.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
Naam ondernemer: Thuisbloemist
Tevens handelend onder de naam: www.bonflowers.nl

Vestigingsadres

De Thuisbloemist
Industrieweg 80
3144 CH Maassluis

Tel. +31 (0)6 4257 4527
E-mail: sales@bonflowers.nl

KvK: 50605984
BTW nummer: NL8228.33.487.B01

Artikel 3 - Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst
van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld tijdens het bestelproces. De bestelling kan
uitsluitend geplaatst worden door het aanvaarden en kennisnemen van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Persoonsgegevens gebruikt Thuisbloemist hoofdzakelijk voor een correcte afwikkeling van orders en het versturen
van een nieuwsbrief of het doen van persoonlijke aanbiedingen (na uw goedkeuring om op de hoogte gehouden te
worden van informatie verstrekt door Thuisbloemist). Thuisbloemist zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen, verhuren of leasen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het
uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

U stemt ermee in eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen en u stemt ermee in deze informatie
actueel te houden en als de omstandigheden wijzigen deze aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat door
u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Thuisbloemist zich het recht voor uw inschrijving te
beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten, bijbehorende
prijzen, kosten en handelingen die dienen te worden verricht. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten
en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

De cadeaubonnen van www.thuisbloemist.nl zijn verkrijgbaar in de webshop en kunnen alleen bij www.thuisbloemist.nl te
gelde gemaakt worden.

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de
consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod aanvaart,
wordt de overeenkomst direct door de ondernemer online bevestigd.

Na afronding van de bestelling ontvangt de consument een orderbevestiging die direct op de website zichtbaar is.
Deze bevestiging wordt tevens per e-mail vlak na de bestelling verzonden naar het opgegeven e-mailadres.
Indien deze e-mail niet ontvangen is, kan de consument de klantenservice contacteren voor meer informatie.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consumentaan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
op afstand.

Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze
dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
ter beschikking stellen:

- de contactgegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan waar ook de informatie over
 garanties en bestaande service na aankoop voorhanden zijn.
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een
 duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de
betreffende producten.

Indien de consument de overeenkomst aangaat op basis van facturatie na aflevering is bij wet geregeld dat de consument
gehouden is aan het correct doorgeven van alle door de ondernemer gevraagde persoonsgegevens bij het plaatsen van de
bestelling via de website www.thuisbloemist.nl en ook indien ondernemer aanvullende informatie van de consument verlangt.

Indien de consument die een bestelling plaatst voor bezorging op het adres van een andere begunstigde op basis van
facturatie na aflevering en de door de consument verstrekte persoonsgegevens van de consument zelf die de bestelling
plaatst, niet juist of onvolledig blijken te zijn en dat na onderzoek blijkt dat er gerede twijfel is wat betreft de juistheid van
de gegevens die doorgegeven zijn, dan behoud ondernemer zich het recht voor om, indien de betaling uitblijft, aangifte
van fraude te doen bij de wettelijke instantie(s).

Artikel 6 - Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 (kalender) dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren (genaamd
afkoelingsperiode). U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd binnen 14 dagen mits u
de artikelen in goede staat retourneert. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden binnen 14 dagen na aanmelding
van het retour.

Het herroepingsrecht geldt echter niet voor contracten met betrekking tot levering van producten die op grond van hun
eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven. Voor bloemen, groente, fruit en planten,
is retourneren niet altijd mogelijk, omdat deze aan bederf onderhevig zijn. Om te bepalen of een hoofdproduct onder bederf
onderhevig is, kunnen we stellen dat als een product binnen de herroepingstermijn kan bederven deze aan bederf onderhevig
is. Derhalve kan Thuisbloemist geen afkoelingsperiode bieden van 14 dagen waarin u zonder opgaaf van redenen de
overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van de betreffende bloemen en/of planten of aanverwante (vers-) producten.

U kunt Thuisbloemist echter wel verzoeken tot ontbinding van de aankoop c.q. annulering van de bestelling indien u
voor deze ontbinding c.q. annulering een minimale termijn van 2 werkdagen voor de verzochte bezorgdatum in acht neemt.
In dit geval betaalt Thuisbloemist u de kosten van de aankoop c.q. bestelling terug onder aftrek van de transactiekosten
van de door u gebruikte betaalmogelijkheid voor de betreffende bestelling(en) en de eventuele kosten die reeds gemaakt
zijn door Thuisbloemist ter voorbereiding van uw order. Voor producten en/of diensten uit de ‘aanbiedingen’ geldt het
verzoek tot ontbinden van de aankoop c.q. annulering van de bestelling niet.

Een reeds geleverde bestelling kan niet geannuleerd worden indien onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn opgegeven
(tijdstip uitvaart, patiënt ontslagen uit ziekenhuis, etc) zoals bepaald in artikel 3.

Thuisbloemist werkt met levende producten; het boeket, het bloemwerk, de bloemen of de planten die geleverd worden
kan afwijken van de afbeelding op de website; in verband met beschikbaarheid, seizoen en het feit dat bloemen en planten
natuurproducten betreft en dat de bloemen en planten vers dus in de knop worden geleverd.

Indien het geleverde mankementen bevat of andere gebreken kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. U kunt zich
zich richten tot Thuisbloemist via de klantenservice telefoonnummer 070 3698784 en/of via het retourformulier dat op de
website www.thuisbloemist.nl vermeld staat en/of per e-mail naar klantenservice@thuisbloemist.nl.

Wij verzoeken u om een foto en/of een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te melden in de correspondentie. In geval
van terugbetaling, zal de ondernemer het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - De prijs
De prijzen getoond op de website staan in verhouding tot de foto van het desbetreffende product. Prijzen zijn
inclusief 9% BTW voor bloemen en planten en 21% voor samengestelde producten, waarbij de toevoegingen
de waarde van de bloem (en) of plant (en) overstijgt.

In afwijking van de vorige paragraaf kan de ondernemer producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig
zijn aan schommelingen op de bloemen markt en waar de ondernemer geen invloed heeft op de variabele prijzen.
De in het aanbod vermelde prijzen van producten en / of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de bezorging, die duidelijk op de webshop wordt vermeld en op de bestelpagina.
Prijzen kunnen naargelang het seizoen, beschikbaarheid en de leveringsregio sterk variëren. Om deze reden wordt de
levering naar het product afgebeeld op het fotomateriaal niet gegarandeerd.

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. In geval van variërende prijzen
(door schommelingen op de financiële markt, bloemenprijzen verschillen per seizoen of invloeden waar de ondernemer
geen invloed op heeft) wordt dit tijdig bij het aanbod vermeld. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn
inclusief BTW.

Thuisbloemist behoudt zich het recht om geldigheidsdata van eventuele kortingscodes en e-vouchers aan te passen.
De consument en houder van een cadeaubon of e-voucher is zelf verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging.
E-vouchers en kortingscodes zijn te gebruiken op de website tijdens het bestelproces. In geval van problemen kan de
consument ten allen tijde contact opnemen met de ondernemer om navraag te doen. Kortingen zijn meestal geldig
voor een beperkte tijd. Informatie met betrekking tot de geldigheid is te vinden in de informatie die met de korting
code of e-voucher geleverd wordt.

Bedrog, pogingen tot bedrog of bedrieglijke bestellingen zullen altijd aan de politie ter plaatse en autoriteiten
worden doorgegeven.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
Thuisbloemist zal te allen tijde een product produceren dat zo gelijk mogelijk is aan het gevraagde product.
Mocht dit niet mogelijk zijn, zal een zo gelijkwaardig mogelijk product geleverd worden.

Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen en planten in bloei getoond. Bloemen en planten zijn een
natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om
versheid te garanderen. Het feit dat het boeket of de plant in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief,
maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Thuisbloemist werkt voor het bezorgen van producten en/of diensten samen met externe distributeurs.
De leveringsvoorwaarden zijn dan ook in aansluiting op die van deze partijen. Voor het bezorgen van het
bestelde zal de bestelling aangeboden worden op de afgesproken dag zoals op de orderbevestiging is
aangegeven door de consument en bevestigd door Thuisbloemist. Ingeval dat er bij aanbieding van de
bestelling niemand thuis is op het aangegeven adres van de begunstigde zal de bezorgdienst pogen het
product bij de buren af te leveren.Wanneer de bezorgdienst erin slaagt te bezorgen bij de buren, dan
deponeert hij/zij tevensin de brievenbus van het oorspronkelijke adres (de begunstigde) een ‘kennisgeving’
met daarop de vermelding van de datum en het adres waar hij/zij de zending heeft bezorgd en de naam en
plaatsnaam van de afzender. Mocht de bezorgpoging niet slagen (ook niet bij de buren), dan laat de bezorger
een ‘kennisgeving’ achter in de brievenbus van de begunstigde met de vermelding dat de bezorgdienst heeft
getracht een bestelling af te geven en dat de verzending óf op een alternatiefadres kan worden afgehaald óf
nogmaals wordt getracht te bezorgen óf in overleg op een ander tijdstip wordt bezorgt. Indien de begunstigde
de bestelling niet ophaalt bij het alternatieve adres kan Thuisbloemist hier geen verantwoording voor nemen
en is de bestelling als voltooid aangemerkt.

Tevens kan Thuisbloemist geen verantwoordelijkheid nemen voor het foutief doorgeven van het adres
(inclusief huisnummer), waardoor er vertraging optreed of zelfs de bestelling niet afgeleverd kan worden.
In dat geval wordt de bestelling niet terugbetaald aan de opdrachtgever.

Thuisbloemist kan ook geen verantwoording nemen voor het niet kunnen bezorgen van de bestelling op de,
indien er sprake van is, afgesproken dag omdat de geadresseerde verzocht heeft aan een distributeur of
pakketten dienst geen bestellingen te willen ontvangen op een specifieke dag of van te voren bepaalde
dagen. In dit geval wordt de bestelling niet vergoed aan de opdrachtgever.

Nota bene vindt er geen bezorgpoging op feestdagen, zondagen en de dag direct na een feestdag.

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Thuisbloemist u dit zo
spoedig mogelijk mededelen per telefoon of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard
gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Thuisbloemist de overeenkomst opzeggen dan wel de levering
opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het
geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Thuisbloemist u het betaalde bedrag terug.

Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden:
a) belemmerende maatregelen van overheidswege;
b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat;
c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen;
d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen
   in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.

Artikel 9 - Betaling
U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Thuisbloemist. Betaling dient per omgaande
plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op basis van achteraf betaling. De betaling kan voltooid worden via
Creditcard, iDeal, Pay Pal, Maestro, Overboeking en achteraf betaling. De leverings- en servicekosten worden beide
bij de productwaarde opgeteld. Alle betalingen via de webshop worden via een beveiligd betaalsysteem afgerond.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op basis van achteraf betaling is 14 dagen. Indien de
betaling niet per omgaande wordt voldaan en of wanneer de factuur na de vervaldatum niet of niet geheel op
onze betreffende bankrekening is bijgeschreven, heeft dit de volgende consequenties; de klant ontvangt een
(elektronische) herinnering waarin een laatste gelegenheid wordt aangeboden derekening te voldoen; over de
openstaande periode na de factuur datum kan er 1% rente per maand in rekening worden gebracht. Betaalt
de klant binnen 5 werkdagen de vordering niet of niet geheel naar aanleiding van deze betalingsherinnering,
dan zal de vordering zonder nadere aankondiging van ingebrekestelling ter incasso uithanden gegeven worden.
Voor deze aanmaning is de klant dan ook administratiekosten met een maximum van € 40,00 per bestelling
verschuldigd aan Thuisbloemist; indien Thuisbloemist genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te
geven, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant.

De buitengerechtelijke kosten zijn onder andere de incassokosten, deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom
met een minimum van € 40,00 en de eerder genoemde 1% rente per maand na de betaal- of factuurdatum.

Artikel 10 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven en voorzien van foto's zoals het product in de verpakking is aangekomen met duidelijke foto's betreffende de schade en de staat van de verpakking, worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Deze gedetailleerde volledige omschrijving inclusief de foto's kunnen worden verstuurd via de e-mail naar klantenservice@thuisbloemist.nl.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11 - Geschillen
Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 12 - Privacy
Thuisbloemist behandelt alle klanteninformatie confidentieel. Thuisbloemist zal onder geen beding zonder
nadrukkelijke toestemming van de consument, vertrouwelijke gegevens doorgeven aan derden.
Voor meer informatie, lees onze Regels voor Privacy.

Thuisbloemist verstuurt regelmatig een nieuwsbrief via de e-mail. Als de consument een bestelling plaatst wordt
gevraagd of u zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief. Indien de consument de e-mails niet langer wenst te ontvangen,
kunt u zich ten allen tijde afmelden.

Artikel 13 - Copyright
Al het materiaal op de website www.thuisbloemist.nl valt onder het copyright. Het gebruiken van fotomateriaal en plagiaat
van teksten is - zonder de nadrukkelijke toestemming van Thuisbloemist - verboden.Thuisbloemist behoudt zich het recht
om deze voorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op particuliere bestellingen van particuliere consumenten.